Quy định mới khi chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp

- Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Ngoài việc khuyến khích, ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp khi có hồ sơ đáp ứng theo quy định, Nghị định 66 còn bổ sung:

Hạ tầng cụm công nghiệp Hà Nội: Lúng túng vì bất cập - Báo Công Thương

- Trong quá trình thẩm định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Sở Công Thương báo cáo UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư để chấm điểm (thang điểm 100) cho các tiêu chí:

+ Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 15 điểm);

+ Phương án quản lý, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp (tối đa 15 điểm);

+ Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã (tối đa 30 điểm) và phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 40 điểm).

- Nếu có số điểm từ 50 trở lên thì được UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

- Trường hợp dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo hình thức đối tác công tư thì lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Nghị định 66/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-8-2020.

Điều kiện giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm:

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định;

- Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

- Tổ chức khác được thành lập theo quy định có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Cụ thể, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Doanh nghiệp tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm 2020.

Nghị quyết 116/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 3-8-2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.