Hà Nội: Chấm dứt tình trạng trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm về hành chính

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Đồng thời, chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, rõ ràng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm về quy định hành chính.

 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị số 15 Về việc tăng cường trách nhiệm, tập trung xử lý các “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, thời gian qua, việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trên địa bàn thành phố đã có một số chuyển biến. Bên cạnh đó, việc thực hiện còn một số "điểm nghẽn" ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ và mức độ đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

 

 

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 theo lộ trình.

Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, xác định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về cải cách TTHC, cung cấp dịch vụ công là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cơ quan, đơn vị hàng tháng, hàng năm.

Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, bảo đảm 100% TTHC được công khai đầy đủ, đúng hạn.

Ngoài ra, cần thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, rõ ràng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định.

Chủ tịch UBND thành phố giao giám đốc, thủ trưởng các Sở và cơ quan tương đương sở tập trung lực lượng, nguồn lực triển khai có hiệu quả “Thi đua nước rút 60 ngày, đêm” thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc quy trình TTHC. Đồng thời, đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến của thành phố được tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc trình Chủ tịch UBND thành phố các Quyết định công bố TTHC theo đúng thời hạn quy định. Kiên quyết không để xảy ra chậm muộn trong việc công bố TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Ngoài ra, cần kịp thời xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của UBND các cấp về các vấn đề liên quan đến TTHC thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiến nghị đề xuất việc kết nối, tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố đối với các dịch vụ công, TTHC thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các Sở, ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến TTHC, dịch vụ công trực tuyến đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

 

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong